Foundation for Local Government Reform
Иновационни практики в България
Обмен на иновации за развитие на местното самоуправление
Последни новини
Тематичен конкурс за иновационни практики Общински инициативи за местно икономическо развитие
16.01.2006 16:00

Ф ондацията за реформа в местното самоуправление обяви Т ематичен конкурс за иновационни практики Общински инициативи за местно икономическо развитие . В конкурса могат да участват общини, както и техни граждански и бизнес партньори.

До 25 януари 2006 г. ФРМС ще приема иновационни практики за тематичния конкурс и през февруари 2006 г. ще обяви победителя в него! Победителят ще получи и скромно финансово поощрение.

Практиките, представени в конкурса, ще станат част от Националния конкурс Община новатор 2006, в който ФРМС ще отличи общините в България, най-активно прилагали и споделяли иновационни практики в местното самоуправление.

Представете реализирани от Вашата общност практики, които могат да дадат полезни идеи и на вашите колеги от други общини:

- Инициативи, насочени към утвърждаване на про-активната роля на местните власти в процеса на икономическо развитие;
- Разработване на дългосрочния план за икономическо развитие и определяне приоритетите на общината в при въвличане на ключови фигури на местно ниво - бизнес среди и НПО;
- Успешни практики за партньорство с бизнеса и реализирани обществено-частни партньорства;
- Примери за подкрепа на бизнеса - запазване и разширяване на съществуващия бизнес и привличане на нов бизнес и инвестиции;
- Маркетинг на общината - разработване на цялостна маркетингова програма и маркетингови материали, както и използване на други маркетингови инструменти;
- Примери за прилагане на регистрационните и разрешителни режими с оглед улесняване работата с бизнеса.

Опишете и споделете Вашия опит!

Участвайте и спечелете!

Критерии за иновационна практика:

1. Иновативност - доколко практиката представлява прилагане на нови методи, подобрени процедури, с какво се различава и надгражда съществуващи подобни практики, дали е иновативна не само на местно, но и на национално ниво.
2. Въздействие и устойчивост на резултатите - какви са резултатите от приложената практика и постигнатият ефект за гражданите, администрация, НПО, местната общност като цяло, устойчива ли е самата практика и как се осигурява устойчивостта й, довела ли е до спестяване на средства и ресурси.
3. Приложимост - доколко практиката е приложима в други български общини, без да се изискват големи финансови ресурси и скъпи методи и технологии, възприема ли се добре от местната общност.
4. Партньорство - доколко инициативата и приложението на практиката са резултат от партньорство и сътрудничество между общината, НПО, бизнеса и гражданите, как се осъществява партньорството и води ли до други положителни промени.

Иновационна практика не е: проведено еднократно събитие или вече осъществена и популярна инициатива в други общини.

Изпращайте своите иновационни практики за конкурса до:
Фондация за реформа в местното самоуправление
Надежда Самсарова ([email protected])
Ралица Вълкова ([email protected]).

Очакваме Вашите иновационни практики!

Резултати
02.04.2007, 21:46

Valid XHTML 1.0 Transitional


Разпечатано от сайта на ФРМС - Printed from the FLGR Website.
Сайт, разработен от Нимасистъмс. Developed by Nimasystems.
www.nimasystems.com, +359 896 610 876, [email protected]